01.10.2008

Приказ Министерства транспорта и связи Украины НР ЦЗМ-12/1918, 01.10.2008 г.
Керiвникам експедиторських органiзацiй
Директору ДП "Украiнський Державний розрахунковий центр мiжнародних перевезень"

Дополнение в тарифные условия транзитных перевозок грузов по территории Украины, действующие с 01.10.2008

Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту Украiни iнформуе, що Koмicieю з реалiзацii тарифноi полiтики Укрзалiзницi на перевезення вантажiв залiзницями Украiни прийнято наступнi рiшення (пункт 3 Протоколу вiд 30.09.2008).

1. Враховуючи несприятливу кон'юнктуру ринку залiзорудноi сировини, яка спричинена зменшенням обсягiв виробництва та цiн на металопродукцiю, i, як наслiдок, зменшенням попиту на сировину у краiнах-виробниках з 01.10.2008 до 31.12.2008 (включно) дiя понижуючого коефiцiенту до ставок ТП УЗ на 2008 фрахтовий рiк у pозmipi 0,55 розповсюджуеться на перевезення руди залiзноi, ЗРК та обкотишiв (позицii ГНВ 2601, 7203) з ycix станцiй вiдправлення Росiйськоi Федерацii за напрямками Переходи РЖД - припортовi станцii / Переходи Львiвськоi залiзницi / Переходи ЧФМ/ Ренi-екс (за умови гарантованого середньомiсячного обсягу перевезень не менше 1 млн. тонн).

2. З метою забезпечення рiвностi умов при перевезеннях у вагонах рiзноi власностi з 01.10.2008 до 31.12.2008 (включно) дiя понижуючого коефiцiенту на повернення приватних порожнiх вагонiв пiсля вивантаження вугiлля кам'яного у pозмipi 0,40 розповсюджуеться на повернення приватних вагонiв пiсля вивантаження вугiлля бурого.

При визначеннi провiзноi плати при вказаних перевезеннях додатково застосовуеться коефiцiент у poзмipi 1,1.

Прошу iнформувати вантажовiдправникiв, вантажовласникiв та причетних працiвникiв з метою проведения правильних розрахункiв за транзитнi перевезення вантажiв залiзницями Украiни.

Заступник генерального Директора

В.В.Чорний


Страна :  UA